Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Świetlica


Informacje o świetlicy

Świetlica szkolna

 

Godziny pracy świetlicy:

poniedziałek od 7.00 do 8.10 i od 11.45 do 14.35

wtorek od 7.00 do 10.00 i od 11.45 do 14.35

środa od 7.00 do 10.00 i od 11.45 do 14.35

czwartek od 7.00 do 8.10 i od 11.45 do 14.35

piątek od 7.00 do 10.00 i od 11.45 do 14.35

Codziennie o godz.14.35 dzieci przeprowadzane są na obiady i do świetlicy Caritas.

Opiekunowie świetlicy / nauczyciele wspierający:

Danuta Urban

Magdalena Bocianiak

Danuta Lipiak

Małgorzata Czapla

Barbara Górecka-Szpała

Max. liczba dzieci: 25

Plan pracy świetlicy jest integralną częścią planu pracy szkoły. Harmonogram dnia jest elastyczny, dostosowany do potrzeb dzieci, czas przeznaczony jest na odrabianie zadań domowych, odpoczynek – zabawy dowolne według zainteresowań.

Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki po zajęciach lekcyjnych, a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych, przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu oraz wyrabianie dobrych nawyków kulturalnego zachowania się I współpracy w grupie.

 Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy.

1.    Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnego myślenia.

2.    Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

3.    Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.

4.    Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

5.    Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

6.    Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.

7.    Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.