Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Pielęgniarka


Opieka zdrowotna nad uczniami

Pielęgniarka szkolna- Barbara Backiel

 

Aktualna koncepcja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami uważa, że zdrowie jednostki i populacji zależy od wielu czynników pozamedycznych, w tym największym stopniu od statusu ekonomiczno-społecznego rodzin, wsparcia społecznego, środowiska fizycznego i społecznego szkoły. Pracownicy ochrony zdrowia tylko w niewielkim stopniu mogą wpływać na stan zdrowia uczniów. W związku z powyższym uznano, że w ochronie i promocji zdrowia uczniów powinni uczestniczyć:

Rodzice, którzy ponoszą prawną i moralną odpowiedzialność za zdrowie swoich dzieci. Bez ich udziału uczeń ma trudności w przestrzeganiu zaleceń lekarza, czy pielęgniarki szkolnej;

Sam uczeń, który w kontaktach z lekarzami i pielęgniarkami przygotowuje się do przejmowania odpowiedzialności za swoje zdrowie i do roli aktywnego pacjenta – odbiorcy świadczeń zdrowotnych;

Szkoła, która nakładając na uczniów obowiązek uczęszczania do szkoły, powinna stworzyć uczniom właściwe środowisko fizyczne i społeczne oraz dostęp do edukacji zdrowotnej;

Pracownicy ochrony zdrowia, którzy powinni zapewnić uczniom podstawowe świadczenia zdrowotne, uczestniczyć w ich edukacji zdrowotnej oraz wspierać uczniów, ich rodziców i szkołę w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.

Koncepcja ta przeciwstawia się stereotypom, że za zdrowie odpowiedzialni są pracownicy ochrony zdrowia i że tradycyjne badania lekarskie, powtarzane dość często mają wpływ na poprawę zdrowia uczniów w szkole. Badania lekarskie uczniów wykonywane przez różnych lekarzy (nie znających dziecka), bez zgody i obecności rodziców, często wykonywane w pośpiechu, bez zachowania intymności badanych uczniów nie wpływają na poprawę ich stanu zdrowia. Pielęgniarka szkolna już od ponad 10 lat w większości szkół w Polsce jest jedynym fachowym pracownikiem z przygotowaniem medycznym. Pracuje w szkole samodzielnie pełniąc główną rolę w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z posiadanymi kompetencjami odpowiada za kompleksową opiekę zdrowotną nad uczniami oraz pełni rolę rzecznika zdrowia w szkole, doradcy i konsultanta medycznego dyrektora szkoły i nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców. Odpowiedzialność dotyczy realizowanych przez nią świadczeń. Podejmuje decyzje i jest odpowiedzialna za konsekwencje swoich decyzji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej na dziećmi i młodzieżą, określa główne zadania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, które w szczególności obejmują:

 • Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
 • Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
 • Organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
 • Prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;
 • Współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych;

 

 

Czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;

 • Udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;
 • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.

Aby zrealizować w/w zadania pielęgniarka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem w współpracuje z:

 • Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem;
 • Lekarzem dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem;
 • Pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi;
 • Dyrektorem szkoły;
 • Radą pedagogiczną;
 • Organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

W zakresie bezpieczeństwa w szkole pielęgniarka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 pełni rolę doradcy dla dyrektora szkoły w sprawie bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

Zadanie to realizuje poprzez:

 • Okresową kontrolę stanu sanitarno – higienicznego szkoły i jej otoczenia min.: pomieszczeń i pracowni lekcyjnych, stołówki szkolnej, sal gimnastycznych, szatni, sanitariatów, boiska szkolnego;
 • Współpracę z dyrektorem szkoły w zakresie bezpiecznego stanowiska pracy ucznia dla eliminowania zagrożeń zdrowotnych;
 • Współpracę z dyrektorem szkoły w zakresie higienicznej organizacji procesu nauczania;
 • Udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podjęcie decyzji zgodnie z kompetencjami i posiadaną widzą co do klasyfikacji ciężkości wypadku, ewentualnego wezwania pomocy z zewnątrz oraz zawiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych;
 • Współpracę z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i pracownikami szkoły w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa uczniów w szkole;
 • Promowanie zdrowia i zachowań prozdrowotnych;
 • Udzielanie pomocy dyrektorowi w spełnieniu wymogu posiadania w miejscach wyznaczonych odpowiedni wyposażonych apteczek pierwszej pomocy oraz uzupełnianie na bieżąco apteczek szkolnych i przenośnych apteczek szkolnych w leki i środki opatrunkowe zakupione przez dyrektora szkoły;
 • Opiekę nad dzieckiem, które uległo wypadkowi do czasu przybycia pogotowia ratunkowego lub rodziców (opiekunów).

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej Barbary Backiel

Poniedziałek: pierwszy, trzeci, piąty w miesiącu 8.00 – 14.00 Poniedziałek: drugi, czwarty w miesiącu 11.30 – 14.00