Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Pedagog


ROLA I ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy,
 • rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą,
 • analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania,
 • organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące dzieci,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów  pomocy uczniom, w tym uczniom uzdolnionym,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły ,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
 • działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

 Powyższe zadania pedagog szkolny realizuje we współpracy z:

 • rodzicami,
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • innymi szkołami i placówkami,
 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Policja, Sąd Rejonowy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Straz Miejska, Caritas, Parafią Św. Józefa, i in.)

 

POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PODSTAWA PRAWNA

 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia  2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2013r.,poz.532).

2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U z 2010r., Nr 228, poz. 1490).Sprawdzić

3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzeni w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 228, poz. 1491).

4. Art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz. U. z 2010r., Nr 148, poz. 991).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego,

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) ze szczególnych uzdolnień,

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6) z zaburzeń komunikacji językowej,

7) z choroby przewlekłej,

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) z niepowodzeń edukacyjnych,

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowa ucznia i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,      

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3)dyrektora szkoły,

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia  z uczniem, 

5) pielęgniarki szkolnej,

6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

7) pracownika socjalnego,

8) asystenta rodziny,

9) kuratora sądowego,

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów,

2) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega

na wspieraniu rodziców i nauczycieli w:

a) rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

b) rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne

wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomoc w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

 

FORMY UDZIELANEJ POMOCY

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) bieżącej pracy z uczniem,

2) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych,

4) porad i konsultacji.