Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Deklaracja Zgodności


Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej nr. 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej nr. 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.
 • Niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Pani Agnieszka Stanisławek: szkola3@poczta.onet.pl
 • Telefon: 68 477 67 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Żagań
 • Adres: Plac Słowiański 17
  68-100 Żagań
 • E-mail: info@um.zagan.pl
 • Telefon: 68 477 10 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest wąskie i niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Po lewej stronie na pierwszym piętrze znajduje się kancelaria dyrektora, w której można złożyć dokumenty. Szkoła nie ma windy. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. Toaleta znajduje się na parterze budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Brak jest również wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły możliwy jest wstęp z psem asystującym. Szkoła nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Zaplecze sanitarne boiska ORLIK jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Kontakt z sekretariatem szkoły jest możliwy przy użyciu SMS pod numerem telefonu:

Aplikacje mobilne

Na terenie szkoły nie są używane aplikacje mobilne.

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.